Bakgrunn, behov og målgruppe for prosjektet

De offentlige fagskolene i Norge er i ferd med å tilby og gjennomføre flere og flere nettutdanninger. Det er derfor et behov for å utvikle pedagogiske og didaktiske modeller som sikrer kvalitative læringsprosesser for studentene. Industri 4.0 teknologi gjør det nå mulig å følge med på studenters læringsprosess løpende på læringsplattformer i form av læringsdata. Disse kan brukes til læringsanalyser. Teknologien gjør det mulig å synliggjøre læringsdata / analyser for både studenter, undervisere og ledelse kontinuerlig.


Hensikten med bruk av læringsanalyser er å sikre både motivasjon, et høyt læringsaktivitetsnivå og godt læringsutbytte for studentene. Like viktig er tilbakeføring av læringsanalyser til lærerne og ledelsen. Lærerne får systematiske tilbakemeldinger som gir mulighet for å justere pedagogikk / didaktikk, struktur og faglig innhold underveis. Likedan får ledere systematiske data om hvordan undervisningen fungerer, hvordan læreren fungerer med hensyn til å engasjere studentene og å tilrettelegge underveis. Rapporter om læringsanalyser kan tas i bruk som styringsdokumenter og danne grunnlag for utviklingssamtaler med lærerne. Læringsrapportene kan benyttes som et viktig verktøy i kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling av fagskolene.


Målgruppen for utviklingsprosjektet er et utvalg av offentlige fagskoler, som allerede tilbyr eller som planlegger å tilby nettundervisning i elektrofagene. De deltakende fagskolene er medlemmer av et læringsnettverk, hvor flere av lærerne har fått opplæring i nettpedagogikk og -didaktikk i tråd med "Vestfold-modellen". Initiativet til utviklingsprosjektet er tatt av læringsnettverket.  I "Vestfold-modellen" er det tatt i bruk en enkel form for læringsanalyse med et system for rapportering til studenter, undervisere og ledelse. Utviklingsprosjektet tar utgangspunkt i kunnskapen og erfaringene med denne delen av "Vestfold-modellen" og skal videreutvikle det ved å benytte industri 4.0 teknologi til registrering, analysering og rapportering av læringsdata. Dette skal integreres i fagskolenes modell for nettundervisning, og vil dermed bli en del av nettundervisningen i andre nettutdanninger enn i elektrofag.