Hvorfor læringsanalyse?

Hensikten med bruk av læringsanalyser.


Hensikten med vårt prosjekt ved Nordland fagskole er å utvikle en omfattende modell for læringsanalyser ved hjelp av digitale verktøy. Modellen har flere dimensjoner som adresserer behovene til alle de involverte parter: studenter, lærere, og ledelsen.


For Studenter: motivasjon, høy læringsaktivitet, og godt læringsutbytte

Vårt mål er å sikre at studentene ikke bare blir motivert, men også opplever et høyt nivå av læringsaktivitet og et positivt læringsutbytte. Ved å anvende avanserte læringsanalyseverktøy, får vi en dypere innsikt i hva som motiverer ulike studentprofiler. Dette gir oss mulighet til å individualisere og optimalisere læringsopplevelsen. Læringsanalyse gir læreren mulighet til å kontinuerlig følge med på studentens aktivitet og opplevelse av læringsutbytte. Studentene vil føle seg "sett" kontinuerlig, noe som fører til økt engasjement og motivasjon i deres utdanning.


For Lærere: Tilpasning av pedagogikk, didaktikk, og faglig innhold

Læringsanalysene gir lærerne systematiske og umiddelbare tilbakemeldinger. Dette gir dem en unik mulighet til å justere undervisningens pedagogikk, didaktikk, struktur og faglige innhold underveis i semesteret. Dette fører til at justeringer kan gjøres i god tid for å forbedre læringsprosessen for de til enhver tid deltakende studentene.

 

For Ledere: Styringsdata og organisasjonsutvikling

Ledelsen vil også dra nytte av læringsanalyser gjennom systematiske data som gir innsikt i undervisningens effektivitet, lærerens evne til å engasjere studenter, og muligheten for løpende tilrettelegging. Disse dataene kan inkorporeres i styringsdokumenter, og brukes i utviklingssamtaler med lærerne. Læringsrapportene vil dermed være et kritisk verktøy i kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling av fagskolene.

 

I sum vil denne modellen bidra til en helhetlig forbedring av undervisning og læring ved Nordland fagskole. Den vil fremme individualisert og effektiv læring for studenter, gi lærere verktøyene de trenger for å tilpasse sin undervisning, og styrke ledelsens mulighet for datadrevet beslutningstaking og strategisk utvikling. Dette vil ikke bare høyne utdanningskvaliteten, men også fungere som et springbrett for kontinuerlig innovasjon og forbedring.