Innføring i Energiovervåkning og styring

Bransjeprogram - Vi som elektrifiserer Norge

Innføring i Energiovervåkning og styring 2,5 Stp

· Nettbasert opplæring om energiovervåkning og styring

· 30 timer undervisning dagtid (med lønn).

· En dag per uke.

· Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

Hensikt

Kurset skal gi en innføring i hvordan en kan overvåke og styre energien i en bygning.

Målgruppe

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.

Forkunnskaper - opptakskrav

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker).

Læringsutbytte


Kunnskap:

· Har kunnskap om instrumentering – sensorer – måleteknikk innen bygninger

· Har kunnskap om styring og regulering av ventilasjonsanlegg

· Har kunnskap om styring og regulering av vannbårenvarme

· Har kunnskap om styring og regulering av inneklima

Ferdigheter:

· Kan gjøre rede for bruk av instrumentering innen bygningsautomatisering

· Kan gjøre rede for valg av hensiktsmessig styring og styringsstrategier inn Bygnings-automatisering

· Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor dette emne

Generell kompetanse:

· Kan utvikle egne styring- og regulerings-strategier

· Kan programmere og idriftsette styringer og reguleringer for optimale løsninger innen

bygningsautomatisering

Metode:

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.

Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F

A er beste karakter og F er ikke bestått.


Praktiske opplysninger og påmelding:

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».


Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Kurset kan tas i  kombinasjon med arbeid, etter avtale med arbeidsgiver. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser.

.


§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.

Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig.